Kontrola aktywności Uczestnika
na stronie internetowej loterii

*Przedmiotem losowania są karty przedpłacone o wartości 2 000 zł, 1 500 zł, 1 000 zł, 500 zł i 250 zł.
Okres przyjmowania zgłoszeń od 01.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął w dniu 31 sierpnia 2019 r.

Dziękujemy za udział w loterii!

Loteria przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Okres przyjmowania zgłoszeń od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych jest Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Płowiecka 57, 04-501 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000385181, posługująca się numerem REGON: 142619637, NIP: 7010261527.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu: 801 80 20 20, adresem e-mail: sekretariat@intercars.eu oraz listownie na adres biura Administratora wskazany powyżej. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w loterii promocyjnej „LOTERIA SIECIOWA 2019” – podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na przetwarzanie danych art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO. Ponadto podstawę prawną przetwarzania danych stanowi niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze –art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Chodzi tutaj m.in. o następujące obowiązki:
  • Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym pobór podatku, sporządzanie i składanie deklaracji PIT-8AR (dotyczy wyłącznie laureatów nagród głównych, nagród pierwszego rzędu oraz nagród drugiego rzędu w Loterii),
  • Archiwizacja danych związanych z urządzanymi grami losowymi wymagana przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez sieć Internet (Dz.U. 2017 poz. 1018).
 4. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą na to Państwo wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody, a dane przetwarzane na innej podstawie będą przetwarzane przez Administratora do dnia 31 grudnia 2025 r.
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratora Państwa danych osobowych. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@loteriasieciowa2019.pl lub pisząc listownie na adres biura Organizatora wskazany w pkt 1.14 Regulaminu.
 7. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora, o ile nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania (np. niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze).
 8. Jeżeli uznacie Państwo że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 9. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Loterii. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza udziału Państwa w Loterii.
 10. Informujemy, że Administrator powierzył przetwarzanie Państwa danych i360 Sp. z o.o., w celu realizacji niniejszej Loterii. Ponadto Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, z którymi Administrator lub w/w podmiot przetwarzający zawarli umowę powierzenia lub podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie oraz organom administracji publicznej (urzędom skarbowym, urzędom celno-skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej itd.).
 11. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

*Pole obowiązkowe.

Procedura rejestracji gracza

Jak wziąć udział w loterii?

Zrób zakup za minimum 500 zł netto towarów
promowanych** w serwisach dla samochodów osobowych
lub dokonaj zakupu towarów promowanych**
za minimum 1 000 zł netto w serwisach
dla samochodów ciężarowych
(na jednym paragonie lub fakturze VAT).

Wyślij Swoje zgłoszenie
za pośrednictwem www.loteriasieciowa2019.pl lub wysyłając
SMS*** na numer 71806 o treści „Warsztat.numer kodu.numer dowodu zakupu.imie.nazwisko”.

Weź udział w losowaniu!
Okres przyjmowania zgłoszeń od
1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 **Towarami promowanymi w ramach Loterii są towary dystrybuowane przez Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, dostępne do nabycia w wybranych Serwisach Samochodowych. Szczegółowa lista serwisów samochodowych dostępna jest tutaj.
***Koszt SMS-a to 1,23 zł brutto (1,00 zł netto + 23% VAT). Wysyłając SMS-a, Uczestnik oświadcza, że: jest świadomy obowiązku poniesienia tej opłaty, zgadza się na jej poniesienie, a udział w loterii odbywa się na wyraźne jego żądanie.

Nagrody wygrali

Laureaci, którzy wysłali zgłoszenie
na podstawie Kodu wydanego przez Serwis dla samochodów ciężarowych:

Laureaci, którzy wysłali zgłoszenie na
podstawie Kodu wydanego przez Serwis dla samochodów osobowych:

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Pobierz oświadczenie

Jeśli masz pytanie,
skontaktuj sie z nami!

i360 Sp. z o. o.

ul. Elizy Orzeszkowej 17 lok. U5,
15-084 Białystok z dopiskiem:
 „Loteria sieciowa 2019”

lub

kontakt@loteriasieciowa2019.pl

*Pole obowiązkowe.